top of page

Handelsbetingelser

1. Personoplysninger

Sing Song Entertainment indsamler oplysninger om dig med det formål, at Sing Song Entertainment og de musikere, du måtte booke, kan komme i kontakt med dig.

De oplysninger, vi indsamler om dig omfatter navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Hvis du ønsker indsigt i vores oplysninger om dig eller ønsker dem slettet, kan du henvende dig på booking@singsong.dk.
Logoer o.lign. må i øvrigt bruges af Sing Song Entertainment som reference på hjemmeside o.lign efter indgået bookingaftale. 

 

2. Booking af musik hos Sing Song Entertainment

En booking hos Sing Song Entertainment forstås som en aftale om levering af en musikoptræden af en eller flere musikere.

Du har indgået en aftale med musikeren og bookingen er gennemført, når kontrakten vi har sendt dig er underskrevet af både dig og artisten. I den forbindelse accepterer du også disse handelsbetingelser. 
Kontakten ml. musiker og kunde går som udgangspunkt gennem Sing Song Entertainment. Der kan dog forekomme situationer, hvor det giver bedst mening at kunde og musiker taler direkte sammen om eventuelle ændringer eller ønsker.
Sing Song Entertainment er kun ansvarlige for aftalen ml. musiker og kunde. Kunden påtages al ansvar ift. kontakt til kirke, restaurant, spillested mv. Såfremt en af førnævnte ønsker kontakt til den engagerede musiker/band, står Sing Song Entertainment naturligvis klar til hjælp.

 

3. Priser og betaling

Alle priser hos Sing Song Entertainment er angivet i danske kroner (DKK).
Provisionsbeløbet til Sing Song Entertainment er inkl. moms. Honoraret for den kunstneriske ydelse er fritaget for moms.
Det fulde beløb faktureres fra Sing Song Entertainment til dig med forfald 1 hverdag inden arrangementet. Sing Song Entertainment indberetter både moms og SKAT og aflønner musikeren efter gældende regler og lovgivning. 
Passer ovenstående betalingsmetode ikke til dig eller din virksomheds behov/politik, er det naturligvis muligt at finde en fleksibel løsning, der tilgodeser alle parter.
Ovenstående betalingsløsning er kun et udgangspunkt. Hvis andet er aftalt er det angivet i betalingsafsnittet af kontrakten på aftalen. 

 

4. Ændringer

Hvis du har ændringer til din forespørgsel, inden eller efter bookingen er gennemført, kan du kontakte booking@singsong.dk.

Musikeren vil altid være inddraget i ændringerne og såfremt musikeren ikke har mulighed for at imødekomme eventuelle ændringer efter aftalens indgåelse forbliver aftalen som oprindeligt. Kontakten ml. musiker og kunde går som udgangspunkt gennem Sing Song Entertainment. Der kan dog forekomme situationer, hvor det giver bedst mening at kunde og musiker taler direkte sammen om eventuelle ændringer eller ønsker.
 

5. Reklamationsret

Det er ingen reklamation på sangere og bands booket via Sing Song Entertainment.
 

6. Fortrydelsesret
Du kan fortryde din aftale med musikeren i op til 14 dage efter booking er gennemført.

Hvis den 14. dag er en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, så udløber de 14 dage på den efterfølgende hverdag.

Hvis du efter fortrydelsesrettens udløb aflyser din aftale med musikeren, skal du fortsat betale musikeren det aftalte honorar, fratrukket transportomkostninger (opgjort af musikeren), senest på dagen for den aftalte optræden.
I tilfælde af aftaler med kortere varsel end 14 dage frafalder fortrydelsesretten.

Provisionsbeløbet til Sing Song Entertainment er knyttet til formidlingen af aftalen og kan derfor ikke refunderes efter aftalens indgåelse. Kun i tilfælde af sygdom eller aflysning fra artistens side, hvor Sing Song Entertainment ikke er lykkes med at stille en vikar, kan provisionsbeløbet refunderes.

6a. Refundering
Det fulde beløb angivet i kontrakten på aftalen faktureres en uge før arrangementet til betaling senest 1 hverdagdag før arrangementets afholdelse. Derfor vil der ikke være tale om direkte refundering men i stedet en ophævelse af aftalen, såfremt kunden fortryder aftalen med musikeren indenfor de 14 dages fortrydelsesret. Efter de 14 dages fortrydelsesret erklæres honoraret skyldigt.
Provisionsbeløbet til Sing Song Entertainment er knyttet til formidlingen af aftalen og kan derfor ikke refunderes efter aftalens indgåelse. Kun i tilfælde af sygdom eller aflysning fra artistens side, hvor Sing Song Entertainment ikke er lykkes med at stille en vikar, kan provisionsbeløbet refunderes. 
I tilfælde af fortrydelse inden for fortrydelsesretten vil provisionsbeløbet erkendes skyldigt øjeblikkeligt. 

 

7. Ansvar og betingelser

Kun det i disse handelsbetingelser anførte samt det, der i den individuelle bookingaftale er nævnt mellem parterne, har gyldighed.

Ved ikke-private arrangementer skal evt. opførselsafgift (KODA mv.) betales af kunden.

Såfremt kunsteren udebliver uden grund eller på anden måde misligholder aftalebetingelserne, vil erstatningskrav højst kunne udgøre et beløb svarende til kunstnerens honorar. 

De optrædende er alene forpligtet til at spille inden for de aftalte tidspunkter for start og slut. Såfremt de optrædende har været til rådighed i hele det aftalte tidsrum, forfalder honoraret til betaling straks herefter, uanset om det pga. kundens eller tredjemands forsinkelser ikke har været muligt at optræde som aftalt.

Såfremt kunden misligholder aftalen, forfalder hele honoraret til betaling straks.

Sygdom, svangerskab, radio/TV medvirken som led i kunstnerisk virke eller forhindrende kunstnerisk engagement á min. 7 dages varighed ophæver aftalen om musikoptræden på kunstnerens begæring.

I de to sidstnævnte tilfælde skal kunden underrettes herom senest 8 dage før arrangementsdato, og kunstneren og Sing Song Entertainment forpligter sig i givet fald til efter bedste evne at formidle en aftale med en anden kunstner. 

Sing Song Entertainment hæfter ikke for honorarudbetalinger, og er ikke ansvarlig for aftalebrud eller forsinkelser fra kunsterens side, betalinger udover det aftalte eller lignende.

Force majeure, herunder men ikke alene militært/ministerielt forbud eller alvorlige trafikstandsninger annullerer aftalen om optræden.

8. Sygdom eller aflysning
I tilfælde af sygdom fra musikerens side forpligter både musiker og Sing Song Entertainment sig til efter bedste evne at stille en vikar. Vores store netværk gør det næsten altid muligt at levere en vikar af tilsvarende kvalitet med kort varsel. Skulle det vise sig umuligt at stille vikar refunderes det fulde beløb inkl. provisionsbeløbet. 

 

9. Generelle betingelser

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at musikeren er forpligtet til at optræde:

  • Musikeren skal tilbydes drikkevarer i rimeligt omfang. Ved længere tids optræden (over 3 timer) under middag eller frokost, skal musikerne tilbydes et måltid mad og en spisepause.

  • Medmindre der er tale om en enkelt musiker til en akustisk optræden, skal der altid være et fast, rent underlag til musikerne. Et band kan f.eks. ikke stille op på græs eller grus. Scener af europaller skal have monteret en overdækkende plade.

  • Ved aftale om udendørs optræden skal der være et alternativ i tilfælde af dårligt vejr, så instrumenter, udstyr og musikere ikke bliver udsat for regn o.l. Ved længere tids optræden skal der i øvrigt tilbydes parasol/overdække.

Hvis de ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, betragtes det som misligholdelse af aftalen fra kundens side.


Skulle ovenstående handelsbetingelser give anledning til spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på booking@singsong.dk eller +45 22419767. 

bottom of page